میزهای KSK جهت نگهداری لوله تا سایز 400 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرند. این میزها بوسیله نیروی باد و با بازوهای مخصوص ، لوله را روی سطح زمین قرار میدهند.