خطوط توليد لوله هاي گازرساني

با رشد روزافزون پروژه هاي گازرساني شركت گاز ايران، نياز به اين لوله ها بطور مداوم در حال رشد است و كارخانه هاي متعددي در فكر توليد و تجهيزخطوط خود براي اين منظور مي باشند.

با توجه به حساسيتي كه شركت گاز ايران در باكيفيت بودن اين لوله ها دارد، بازرسين اين شركت پس از بازديد از ماشن آلات و حصول اطمينان از كيفيت كار آنها اقدام به ارائه مجوز توليد مينمايند.

خوشبختانه در بين خطوط توليدي ساخت داخل، تا كنون فقط خطوط توليدي شركت خدمات صنعتي كرمان از نظر بازرسين اين شركت مورد تاييد بوده و مشتريان ما با توجه به كيفيت بالاي ماشين آلات موفق به اخذ مجوز توليد لوله هاي گازرساني شده اند و در حال حاضر مشغول به توليد اين لوله ها مي باشند.

اين لوله ها از جنس پلي اتيلن HDPE ميباشند و خطوط توليد ما قادر به توليد تمامي سايزهاي مورد استفاده در گازرساني مي باشند و از سايز 20 تا 200 ميليمتر را پوشش ميدهند.

خط توليد لوله 20 تا 32 ميليمتر با خروجي حداكثر 80 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 16 تا 63 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 20 تا 125 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 40 تا 200 ميليمتر با خروجي حداكثر 400 كيلوگرم بر ساعت