خطوط توليد لوله هاي آبياری و آبرساني كشاورزي

اين خطوط توانايي توليد لوله هاي پلي اتيلني كه در پروژه هاي آبياری باغات کشاورزی و همچنين طرح هاي آبرسانی استفاده ميشوند را دارند.

شركت خدمات صنعتي كرمان خطوط توليد خود را در قالب پنج خط مختلف بر اساس نياز مشتريان طراحي نموده است.

اين خطوط توانايی توليد لوله های پلی اتيلن HDPE و LDPE از سايز 16 تا 400 ميليمتر را دارد.

قابل ذكر است كه همه ي رده هاي فشارهای شامل 2.5 بار تا 20 بار را مي توان با اين خطوط توليد كرد.

براي تجهيز كارخانه اي كه قابليت توليد همه ي سايزهاي فوق را داشته باشد، نيازي به خريد تمام خطوط نمي باشد. بلكه به دليل همپوشاني داشتن سايزهاي توليدي اين خطوط، مي توان خطوط را به گونه اي انتخاب کرد که امکان توليد سايزهای مورد نياز مشتري با خطوط كمتري امکان پذير باشد.

طول مورد نياز هر خط و متوسط مصرف برق و آب و متوسط توليد ساليانه با فرض 250 روز کاری ذيل هر يك از خطوط آمده است.

خط توليد لوله 16 تا 32 ميليمتر با خروجي حداكثر 80 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 16 تا 63 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 20 تا 125 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 40 تا 250 ميليمتر با خروجي حداكثر 400 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 110 تا 315 ميليمتر با خروجي حداكثر 530 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 160 تا 315 ميليمتر با خروجي حداكثر 600 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 110 تا 400 ميليمتر با خروجي حداكثر 750 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 200 تا 400 ميليمتر با خروجي حداكثر 750 كيلوگرم بر ساعت